Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Něco se pokazilo? Vyřešíme to! 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):
Internetový obchod: www.inlinespecial.cz
Společnost: Inlinespecial, Martin Krutina
Se sídlem: Kamenická 802/13, Praha - Holešovice, 170 00
IČ: 03934861

DIČ: CZ9008140669
E-mailová adresa: info@inlinespecial.cz
Telefonní číslo: + 420 724 165 417


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne ............................. jsem ve Vašem obchodě Inlinespecial vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

Datum objednání ....................................... datum obdržení .......................................
Číslo objednávky: ..........................................................................................................
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem .......................................................................................................
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu) .......................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele: .................................................................................................................................................................................................
Adresa spotřebitele: ...................................................................................................................................................................................................................
Email: ............................................................................................................................................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................................................................................................................

V .......................................... dne ................................................
                                                                                                                                    podpis: _________________________________
Seznam příloh:
Faktura za objednané zboží č. .......................................................................
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Formulář ke stažení zde.